TIN TUYỂN DỤNG

1. Tư vấn giám sát phần xây dựng.

https://mywork.com.vn/tuyen-dung/viec-lam/1127406/tu-van-giam-sat-phan-xay-dung.html

2. Tư vấn giám sát phần cơ điện.

https://mywork.com.vn/tuyen-dung/viec-lam/1189188/tu-van-giam-sat-phan-co-dien.html

3. Tư vấn giám sát phần cấp thoát nước.

https://mywork.com.vn/tuyen-dung/viec-lam/1192990/tu-van-giam-sat-phan-cap-thoat-nuoc.html

4. Tư vấn quản lý dự án.

https://mywork.com.vn/tuyen-dung/viec-lam/1186404/quan-ly-du-an.html

 

 

 

 

 

 

 

ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG